Podmienky ochrany osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.

 

Ochrana osobných údajov

 

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
 •          Správcom Vašich osobných údajov je spoločnosť CHOV-MAT, s.r.o., Čáčovská cesta 5376/ 57, Senica, Slovenská republika, IČO: 50523767, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, odd. Sro, vložka č. 38502 (ďalej len správca)

 

 •          Kontaktné údaje správcu sú nasledujúce: adresa na doručovanie Čáčovská cesta 5376/ 57, Senica, Slovenská republika, adresa elektronickej pošty: chovmatcacov@gmail.com, telefón. +421 905 242 616
 • 3. Správca nemenoval poverenca pre ochranu osobných údajov

 

 1. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Zákonným dôvodom spracovanie Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "nariadenie").

 

 1.    OSOBNÉ ÚDAJE

o    1. Osobnými údajmi sa rozumejú:

ü  Meno a priezvisko fyzickej osoby

ü  Poštová adresa vrátane PSČ

ü  Telefónne číslo

ü  E-mailová adresa

 

 1. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s kupujúcim. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia kupujúceho, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru.
 •  2. V prípade, že sa rozhodnete pre registráciu svojich osobných údajov na internetovej stránke www.chovmat.sk, potom je účelom spracovania osobných údajov okrem účelu podľa bodu 1 tohto článku aj realizovanie marketingových aktivít, informácii o novinkách a akciových ponukách.
 • 2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.

 

 1. DOBA ULOŽENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, sú 3 roky, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).

 

 1. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 • 1. Predávajúci vyhlasuje, že ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov sú títo sprostredkovatelia:

a.)  Websupport, s.r.o., Staré grunty 12, 841 01  Bratislava, IČO: 36421928 (ako poskytovateľ hostingových služieb)

b.)  IN TIME, s.r.o., Senecká cesta 1, Ivanka pri Dunaji, 900 28
IČO: 31 342 621
(ako kuriérska spoločnosť)

c.)  STORMWARE, s.r.o., Rajtákova 33, 841 03 Bratislava, IČO: 36244791 (ako tvorca účtovného software)

d.)  Slovenská pošta, a. s.,: Partizánska cesta    9,    975 99    Banská Bystrica
IČO: 36631 124

 1. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
 • 1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
 • 2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať na email: chovmatcacov@gmail.com
 • 3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
 • 4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť v plnom rozsahu podľa čl.3, bod 1. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná k uzatvoreniu zmluvy.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25. 05. 2018

 

 

 


Scroll