Všeobecné obchodné podmienky

internetového obchodu www.chovmat.sk (ďalej len „VOP“)

 

I.Úvodné ustanovenia

 

1. Týmito VOP sa riadia právne vzťahy medzi predávajúcim

 (spoločnosťou CHOV-MAT, s.r.o., Čáčovská cesta 5376/ 57, 905 01  Senica - Čáčov,

IČO: 50 523 767,

DIČ: 2120361034,

IČ DPH: SK2120361034

zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, vložka č. 38502/T (ďalej len „predávajúci“)

a

kupujúcim, pri nákupe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom jeho internetového obchodu. Tieto VOP sa použijú v prípade, ak je kupujúcim spotrebiteľ (osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti).

 

2. Právne vzťahy vzniknuté medzi predávajúcim a kupujúcim, ktoré nie sú upravené týmito VOP a Reklamačným poriadkom predávajúceho sa riadia ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, a to najmä Občianskeho zákonníka, zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zák. č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

 

3. Tieto VOP sú záväzné pre kupujúceho a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

 

4. Orgánom dozoru dohliadajúcim na práva spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia.

 

5. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na stránke internetového obchodu www.chovmat.sk

 

II. Objednávka / Uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

1. Odoslaná objednávka je návrhom kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim. Potvrdením objednávky predávajúcim (e-mailom, telefonicky) dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy, záväznej pre obe zmluvné strany. Potvrdenie objednávky vykonáva spravidla predávajúci po overení dostupnosti a termínu dodania požadovaného tovaru.

 

2. Uzatvorením kúpnej zmluvy sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu tovar v požadovanej, prípadne právnymi predpismi ustanovenej akosti, množstve, miere alebo hmotnosti, bez závad, poškodení a zodpovedajúci záväzným technickým normám. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar na mieste dodania ním určenom a zaplatiť kúpnu cenu.

 

3. Predávajúci si vyhradzuje právo rozhodnúť, či objednávku potvrdí. Predávajúci objednávku nepotvrdí kupujúcemu najmä z týchto dôvodov:

 údaje v objednávke sú chybne zadané, na základe čoho sa predávajúci nevedel s kupujúcim skontaktovať,

 na internetovej stránke sú pri objednanom tovare chyby v popise alebo cene

 tovar, ktorý si kupujúci objednal nie je na sklade, alebo sa prestal vyrábať, alebo sa nedodáva, alebo nastali iné skutočnosti na strane predávajúceho, ktoré nebolo možné dovtedy predvídať.

 

4. Minimálna cena jednej objednávky nie je obmedzená.

 

5. Kupujúci má právo zrušiť objednávku (storno) bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Zrušiť objednávku možno telefonicky alebo e-mailom s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a kontaktných údajov kupujúceho.

 

III. Dodacie a platobné podmienky

 

1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v čo najkratšom termíne.

 

2. Tovar označený skladom je štandardne expedovaný nasledujúci pracovný deň a doručovaný 2-3 pracovné dni. Tovar, ktorý nie je u predávajúceho skladom bude expedovaný bezodkladne po jeho naskladnení. O dĺžke trvania vybavenia objednávky (ak je objednaný tovar, ktorý nie je skladom) bude kupujúci oboznámený mailom alebo telefonicky a objednávka sa bude realizovať len za predpokladu súhlasného stanoviska kupujúceho s dohodnutou dodacou lehotou.

 

3. V prípade, ak  tovar označený konkrétnou (na dni stanovenou) lehotou prípadne iným statusom sa naskladní v skoršom termíne ako je uvedené, bude vyexpedovaný v najbližšom možnom expedičnom termíne. Iný čas dodania tovaru, ako je uvedený pri tovare je možné dohodnúť zvlášť s predávajúcim.

 

4. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia, pokiaľ nie je uvedené pri produkte inak. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, ktorý je zároveň záručným listom.

5. Dopravu tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike prostredníctvom zmluvných kuriérskych spoločností. Cena prepravného je uvedená v objednávke a potvrdením objednávky kupujúci s touto cenou súhlasí.

Objednaný tovar je možné si vyzdvihnúť aj osobne v prevádzkarni predávajúceho  v predajni CHOV-MAT, Čáčovská cesta 5376/ 57,  905 01  Senica - Čáčov.

 

6. Vlastnícke právo k predmetu kúpy prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru.

 

7. Možnosti platby:

 •          na dobierku
 •          prevodom na účet na základe zaslanej zálohovej faktúry (zaslaná e-mailom) – pri akejkoľvek hodnote objednávky bezhotovostným prevodom na náš účet vedený v ČSOB banke, a.s.

 

8. Každá zásielka tovaru obsahuje faktúru ako daňový doklad. Tento doklad si prosím starostlivo odložte pre možnosť dokladovania nákupu počas záručnej doby.

 

IV. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

„CHOV-MAT, s.r.o.“ zabezpečí výmenu tovaru alebo vrátenie zaplatenej sumy podľa nasledujúcich ustanovení:

 1.       Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne poskytol informácie o práve odstúpiť od zmluvy v zmysle § 3 ods. 1. písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „zákon č. 102/2014 Z.z.“). Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak bolo oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň vyššie uvedenej lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia vyššie uvedenej lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 1.       Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť (len v prípade, ak sa nejedná o krmivo) a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru. Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 102/2014 Z. z. 
 1.        Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to v listinnej podobe prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy v súlade s § 8 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. znáša kupujúci ako spotrebiteľ. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy aj prostredníctvom zaslania predvyplneného formulára v lehote a za podmienok stanovených vyššie, ktorý mu bol predávajúcim poskytnutý. 
 1.       Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátane každej doplnkovej zmluve súvisiacou so zmluvou, zmluvné strany vrátia alebo nahradia si všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosíme zasielajte späť:
 •          nepoužívaný,
 •          nepoškodený,
 •          kompletný (vrátane príbalového letáku, návodu na použitie a pod.),
 •          spolu s dokladom o kúpe,
 •           podľa možnosti v pôvodnom obale,

a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy alebo ho odovzdajte predávajúcemu osobne na adrese prevádzky CHOV-MAT, Čáčovská cesta 5376/ 57, , 905 01 Senica. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Odporúčame vám tovar poistiť. 

 1.       Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 102/2014 Z.z.
 1.       V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, tj. zníženie hodnoty tovaru vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností, kupujúci uhradí predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona č. 102/2014 Z.z.
 1.       Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

8.        Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

9.        Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je tovar doručený.

10.        V súlade s § 7 ods. 6. zákona č. 102/2014 Z.z. kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby, 
b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy, 
c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, 
d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze, 
e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, 
f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom, 
g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 
h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u kupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal, 
i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil, 
j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale, 
k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote, 
l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

 

V.   Ochrana osobných údajov

 

1. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zák. č. 18/2018  Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení a v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU)  2016/ 679.

2. Ak je kupujúci fyzická osoba, zadáva pri zadávaní objednávky tieto údaje: meno a priezvisko, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

3.Predávajúci chráni osobné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje, aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím osobám bez súhlasu kupujúceho s výnimkou potreby spracúvania osobných údajov podľa "Podmienok ochrany osobných údajov" (nájdete v časti GDPR)

VI. Reklamácia (uplatnenie zodpovednosti za vady) a záruka

1. Záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo v návode lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak je tovare (krmivách) uvedený dátum spotreby, tovar je použiteľný do konca tejto lehoty. Reklamáciu je možné uplatniť na adrese sídla spoločnosti: CHOV-MAT, s.r.o., Čáčovská cesta 5376/ 57, 905 01  Senica - Čáčov.

2. Záručná doba začne plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne plynúť záručná doba odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť. 

3. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe. 

4. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie tovaru kupujúcim, používanie tovaru v nezodpovedajúcich, resp. nevhodných podmienkach (napr. napájačky používať pri teplotách nižších ako 00C, čo môže mať za následok prasknutie, roztrhnutie alebo iné poškodenie tovaru), neodborné zaobchádzanie, zanedbanie ošetrovania tovaru, neodborná inštalácia. Oprávnenie na bezplatnú záručnú opravu zaniká aj v prípade neodborného zásahu do výrobku počas záručnej doby inou ako oprávnenou osobou. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nevymeniť ho za iný tovar. 

5. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

6. Pokiaľ kupujúci zistí pri prebraní zásielky mechanické poškodenie tovaru, je povinný túto skutočnosť uviesť na preberacom protokole kuriérskej služby a následne telefonicky, prípadne mailom oznámiť predávajúcemu. Neskoršie reklamácie nebudú uznané.

Práva zo zodpovednosti za vady musí kupujúci uplatniť v záručnej lehote, inak tieto práva zanikajú. 

7. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. 

8. Kupujúci môže namiesto odstránenia požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. 

9. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. 

10. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. 

11. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

12. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.

13. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.

14. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

15. Doba od uplatnenia reklamácie až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

16. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

17. Predávajúci sa zaväzuje reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

18. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Ak kupujúci uplatní reklamáciu tovaru po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie.

19. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

UPOZORNENIE:

Predávajúci odporúča kupujúcemu pri reklamovaní tovaru ho dôkladne zabaliť na prepravu a zásielku poistiť. Pri reklamovanom tovare je potrebné zaslať aj kompletné príslušenstvo (CD média, diskety, manuály, káble, atď.) s výnimkou niektorých prípadov. K tovaru priložte kópiu faktúry s podrobným popisom závady a podrobný popis podmienok, pri ktorých sa závada prejavuje.


Scroll